Všeobecné smluvní podmínky pro zájezdy/akce

organizátora výprav – cestovní kanceláře Axamit Travel, s.r.o.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“ jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty, akce a služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří Axamit Travel, s.r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 27630820, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120151, dále jen „CK Axamit Travel“. VSP tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu, objednávky akce nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Axamit Travel. Pokud byl zájezd vybrán z nabídky cestovních kanceláří, jejichž je CK Axamit Travel provizním prodejcem, řídí se následné kroky všeobecnými smluvními podmínkami příslušné cestovní kanceláře a zákazník s nimi bude před podepsáním příslušné smlouvy o zájezdu obeznámen.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • Cestovní kancelář Axamit Travel, s.r.o.
 • Zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba, dále jen „zákazník“

Smluvní vztah mezi CK kanceláří Axamit Travel a zákazníkem se řídí Smlouvou o zájezdu, Všeobecnými smluvními podmínkami, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. O některých podmínkách v podnikání v oblasti cestovního ruchu v platném znění.

3. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Smluvní vztah mezi CK Axamit Travel a zákazníkem vzniká:

 • v okamžiku podepsání Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky na zájezd/akci zákazníkem
 • potvrzením této Smlouvy o zájezdu CK Axamit Travel nebo uhrazením zálohy na účet CK Axamit Travel.

Předáním vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že je seznámen se Všeobecnými smluvními podmínkami CK Axamit Travel a je s nimi srozuměn. Potvrzením smlouvy se CK Axamit Travel zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v rozsahu sjednaném ve smlouvě. Pokud byl zájezd vybrán z katalogu zájezdů, z nabídky na internetu nebo z akčního letáku, CK Axamit Travel si vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů tam uvedených. V případě, že se údaje jakkoli odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve Smlouvě o zájezdu.

4. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Předmětem smluvního vztahu je tuzemský nebo zahraniční zájezd daný předem stanovenou kombinací služeb cestovního ruchu specifikovaných ve Smlouvě o zájezdu nebo v objednávce, jejíž přílohou je podpisem potvrzená nabídka obsahující specifikaci těchto služeb. Tato kombinace je předem definována na základě individuálních požadavků zákazníka. Předmětem smluvního vztahu mohou být i jiné služby cestovního ruchu, které CK Axamit Travel zprostředkovává.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo zejména na:

 • řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 • oznámení případných změn programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny
 • zrušení účasti na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy či na změnu smlouvy za podmínek uvedených v bodě 10
 • reklamaci v souladu s bodem 15
 • informace a doklad o povinném smluvním pojištění CK Axamit Travel pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

Práva cestujících v letecké dopravě se mimo jiné řídí ustanoveními vyhlášky č. 246/2004 Sb. Jakékoli kompenzace vyplývající z této vyhlášky budou řešeny jednáním s příslušnou leteckou společností.

Zákazník je povinen:

 • poskytnout CK Axamit Travel součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů
 • zajistit doprovod a dohled osob mladších 15 let či osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
 • dostavit se ve stanoveném čase na určené místo k přepravě se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů
 • při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz) atp.
 • cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat
 • řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK Axamit Travel oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
 • zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu
 • uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy
 • ujistit se, že jeho cestovní doklady odpovídají podmínkám určených pro vstup do cílové země (typ cestovního dokladu, víza apod.)

6. PRÁVA A POVINNOSTI CK AXAMIT TRAVEL

CK Axamit Travel je povinna:

 • úplně a pravdivě informovat klienta o všech známých skutečnostech, které se týkají sjednaných služeb
 • pokud nastanou okolnosti, které CK Axamit Travel zabrání poskytnout služby podle předem sjednaných podmínek, je CK Axamit Travel povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit
 • mít uzavřené povinné zákonné pojištění pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb., na jehož základě klientovi vzniká právo na plnění v případě pojistné události
 • spolu se smlouvou o zájezdu je CK Axamit Travel povinna předat zákazníkovi doklad o zákonném pojištění proti úpadku

CK Axamit Travel je oprávněna:

 • provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb, pokud z vážných, případně neovlivnitelných důvodů není možné původní program a služby dodržet
 • v takových případech je CK Axamit Travel povinna zabezpečit náhradní program nebo služby, které jsou kvalitativně srovnatelné s původně smluvně dohodnutým programem a službami nebo rozdíl finančně kompenzovat
 • pokud jsou náhradní služby stejné nebo kvalitativně lepší než původně dohodnuté, jsou další nároky zákazníka směrem k CK Axamit Travel vyloučeny
 • CK Axamit Travel je také oprávněna změnit program akce z důvodu zásahu vyšší moci, mimořádných okolností typu změny bezpečnostní situace apod. nebo dalších okolností, které CK Axamit Travel nemohla ovlivnit nebo předvídat

7. NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, SMLOUVA O ZÁJEZDU

Nabídka
Po počáteční komunikaci a upřesnění zadání požadavku je pro klienta zpracována nabídka. Tato nabídka obsahuje:

 • popis požadovaných služeb, jejich specifikaci,
 • pokud je to možné, tak i dostatečnou foto dokumentaci,
 • kalkulaci akce, z níž je jednoznačné, co uvedená cena zahrnuje a nezahrnuje; případné příplatky
 • platební podmínky
 • storno podmínky

Nabídka je klientem komentována a případně upravena tak, aby vyhovovala veškerým realizovatelným požadavkům ze strany klienta.

Objednávka služeb
Pokud je klientem nabídka odsouhlasena, je na jejím základě zpracována Objednávka služeb v nabídce definovaných. Finální podoba nabídky je přílohou objednávky.

Smlouva o zájezdu
Pokud mají požadované služby charakter zájezdu, je rovněž sepsána Smlouva o zájezdu.

8. SJEDNANÉ SLUŽBY

 • Pro rozsah sjednaných služeb je rozhodující Objednávka/Smlouva
 • Případné změny je nutné stanovit písemně dodatkem ke smlouvě
 • Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odjezd/odlet, má CK Axamit Travel nárok na úhradu plné ceny zájezdu. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu z vlastního rozhodnutí zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
 • Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CK Axamit Travel tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek, odpovídající poplatkům účtovaným za provedení změny ze strany dopravce, ubytovacího zařízení či dalších subjektů, jejichž služby jsou součástí zájezdu.
 • Zákazník může písemně oznámit CK Axamit Travel, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba. Takové oznámení musí být doručeno CK Axamit Travel nejpozději v termínu do 10 dnů před plánovaným odjezdem, respektive v termínu před vystavením letenek a musí současně obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Došlo – li již k vystavení letenek, je změna možná jen je-li to vzhledem k podmínkám konkrétního dopravce možné.
 • Je třeba počítat s tím, že podle mezinárodních zvyklostí je klient na místě ubytován nejdříve po 14. hodině a v den odjezdu opouští pokoj nejpozději v 10 hodin (pokud není hotelem stanoveno jinak).

9. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Konkrétní platební podmínky jsou klientovi upřesněny s každou konkrétní akcí a odpovídají charakteru akce.
 • CK Axamit Travel má právo na zaplacení objednaných sužeb před jejich poskytnutím, pokud není dohodnuto jinak. Jakákoli platba se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je příslušná částka připsána na účet CK Axamit Travel vedený u příslušného finančního ústavu nebo uhrazena v hotovosti.
 • Při závazné objednávce je klientem složena záloha ve výši 50% z celkové ceny zájezdu/akce.
 • Zbývající část celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději v termínu uvedeném ve smlouvě. 
 • V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při uzavření smlouvy.
 • Pokud se jedná o provizní prodej smluvních partnerů CK Axamit Travel, jsou závazné platební podmínky definované příslušnou cestovní kanceláří.
 • Cestovní kancelář je oprávněna zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu.
 • Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo kdykoli před začátkem akce/zájezdu odstoupit od smlouvy (stornovat zájezd). Toto odstoupení musí být doručeno CK Axamit Travel v písemné podobě (poštou, mailem), den doručení písemné formy storna zájezdu, resp. 1. pracovní den následující po písemném doručení je také dnem, ke kterému je smluvní vztah ukončen a od tohoto dne se odvíjejí i případné stornopoplatky.

V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu, nejméně však:

Storno více než 60 dní před začátkem akce         2 000 Kč za každou zrušenou osobu
Storno 59 – 30 dní před začátkem akce 30 % z celkové ceny
Storno 29 – 15 dní před začátkem akce 50 % z celkové ceny
Storno 14 – 8 dní před začátkem akce 80 % z celkové ceny
Storno 7 a méně dní před začátkem akce 100 % z celkové ceny

  

Stornopoplatky jsou platné pro všechny akce, pokud smlouva neurčuje jinak. 
Při výpočtu dnů se nezapočítává první den konání akce, započítává se den oznámení odstoupení od smlouvy (storna).

11. ZMĚNY A ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Mohou nastat okolnosti, které CK Axamit Travel brání v poskytnutí služeb v dohodnutém rozsahu a za sjednaných podmínek. V takovém případě je CK Axamit Travel povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Obojí je CK Axamit Travel povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a zákazník má právo od smlouvy odstoupit. CK Axamit Travel je oprávněna změnit či zrušit akci z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu mimořádných okolností (např. bezpečnostní situace, stávky, dopravní situace a další nepředvídatelné události).

12. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Reklamace
V případě, že je rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb nižší než bylo předem stanoveno, má zákazník právo na reklamaci. V takové situaci je zákazník povinen počínat si tak, aby se CK Axamit Travel dověděla o situaci neprodleně a mohla v co nejkratší době na vzniklou situaci reagovat. Zákazník je tedy povinen veškeré výhrady neprodleně sdělit zástupci CK Axamit Travel, nebo v místě vzniku průvodci/delegátovi CK Axamit Travel nebo jinému odpovědnému pracovníkovi CK Axamit Travel či hotelu, kde je ubytován tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CK Axamit Travel bez zbytečného odkladu.

CK Axamit Travel ručí za úroveň předem sjednaných služeb zahrnutých ve Smlouvě o zájezdu. CK Axamit Travel neručí za služby a jejich kvalitu/rozsah, které si zákazník objedná na místě u hotelu či jiné organizace a případné reklamace je potřeba uplatňovat u garanta takto nakoupených služeb.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK Axamit Travel (vis maior) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Způsobená škoda
CK Axamit Travel neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod a platných právních předpisů České republiky.

Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.

13. ODBAVENÍ

Způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při knihování zájezdu. CK Axamit Travel je oprávněna předat zákazníkovi doklady přímo v den odletu na letišti či jiném určeném místě, jestliže to odůvodňují nezbytné časové nebo provozní potřeby a hrozí možnost prodlení při doručení dokladů zákazníkovi. Za cestovní doklady se nepovažují pasové, celní, zdravotní či jiné doklady nezbytné k cestě dle předpisů cílové či tranzitní země.

14. POJIŠTĚNÍ CK, POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA

Povinné smluvní pojištění CK Axamit Travel:

 • CK Axamit Travel uzavřela zákonné pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK Axamit Travel z důvodu svého úpadku:
 • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
 • CK Axamit Travel je povinna předat zákazníkovi současně se Smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.
 • V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky a pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.
 • Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění Smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

Cestovní pojištění zákazníka

 • Do ceny zájezdu může být na přání zákazníka zahrnuto pojištění kryjící rizika v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvě. Pokud pojištění sjednává CK Axamit Travel, pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK Axamit Travel v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK Axamit Travel poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré náklady hradí pojišťovna nebo klient.

15. SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřením Smlouvy o zájezdu zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě o zájezdu zpracovávala jak automatizovaně, tak i ručně cestovní kancelář Axamit Travel s.r.o.. se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního a marketingového využití. Tento souhlas zákazník uděluje až do písemného odvolání. Podpisem Smlouvy o zájezdu uděluje zákazník souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech uvedených na předmětné smlouvě o zájezdu.

16. INFORMAČNÍ POVINNOST O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝC­H SPORŮ

V souladu s ustanovením §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, CK Axamit Travel informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv o zájezdu nebo objednávky na zájezd/akci zákazníkem uzavřených s CK Axamit Travel prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto pojistné podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2017 a vztahují se na všechny zájezdy/akce CK Axamit Travel, pokud není upřesněno v konkrétní smlouvě jinak. Neplatnost takto upravených částí (například platební či storno podmínky) nemá vliv na platnost těchto Všeobecných podmínek jako celku.